KLKKS

Säännöt

Kymenlaakson Kanakoiraseura ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 17.3.2007 klo 14.00 sekä ylimääräisessä kokouksessa 14.7.2007 klo 11.00

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Kanakoiraseura ry ja kotipaikka Kouvola. Yhdistys on perustettu toukokuun 20 p:nä 1971, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä

 

seura.

(rek nro 108183)

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on

1) edistää puhdasrotuisten kanakoirien perinteistä metsästyskäyttöä

2) edistää kanakoirien jalostusta jäsentensä keskuudessa

3) luoda edellytyksiä metsästykseen seisovia lintukoiria käyttäen

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) järjestää jäsenilleen opetus-, valmennus-, ja neuvontatilaisuuksia;

2) toimeenpanee kanakoirien kokeita ja kilpailuja;

3) voi julkaista omaa tiedotuslehteä ja www-sivuja;

4) toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin;

5) järjestää näyttelyitä yksin tai yhdessä toisten yhdistysten kanssa;

6) järjestää jäsenilleen metsästysmahdollisuuksia;

7) Seura voi hankkia omistukseensa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi varainhankintaa arpajaisilla ja pienimuotoisilla talkoilla.

JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa seuran jäsenen kanssa ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

SEURASTA EROTTAMINEN

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, joka

1) on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta;

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;

3) muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut;

4) on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa;

5) ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja;

6) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

JOHTOKUNTA

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat jäsenistöstä vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Johtokunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsentä. Ensiksi erovuoroon tulevat jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensikertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen seuran seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai henkilö, jolle johtokunta erikseen antaa siihen oikeuden, kukin yksin.

10§

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11§

SEURAN KOKOUKSET

Seuran varsinainen kokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§

SEURAN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

13§

VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) kokouksen avaus 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15§

SEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaan lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16§

Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa on säädetty